Inledning

Pingstkyrkan i Alingsås är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen i Sverige.

Församlingen är en del av den världsvida kristenheten och verkar för att möta människor i olika sammanhang, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Här följer en kortfattad sammanställning av vad vi lär och undervisar i vår församling. Detta dokument är både ett uttryck för vilka vi är och vilka vi strävar mot att vara.

Gud

Gud är en och möter oss i tre personer:

  • Fadern som är skaparen
  • Sonen, Jesus som är frälsaren
  • Den helige Anden som är hjälparen

Relationen till Gud börjar genom tron på Jesus som Guds son och vår frälsare.

Bibelord:
1 Mos 1:1: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Joh 3:16: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Joh 14:10: Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.

Joh 14:26: Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Bibeln

Gud talar till oss människor genom Bibeln. I Bibeln som helhet, förmedlas Guds vilja och tankar. Jesus är Bibelns centrum och den helige Anden är nyckeln till att vi, i varje tid och kultur, kan förstå och följa den. Vår tro grundar sig på Bibeln.

Bibelord:
2 Tim 3:16-17: 16Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Luk 24:27: Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.

Joh 1:1-5: 1I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. 4I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. 5Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

1 Kor 2:9–10: 9Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 10Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.

Jesus

Jesus är vägen till försoning mellan Gud och människan. Jesus är Gud förkroppsligad och är därför den som visar och berättar för oss vem Gud är. Jesus var också människa fullt ut och är därför vår främsta förebild i livet.

Bibelord:
Joh 3:16: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Joh 14:6–7: 6Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”

Frälsning/räddning

Bibeln beskriver hur människan kan komma tillbaka till ett liv i gemenskap med Gud. Gud vill rädda alla människor. Detta kallas frälsning. Frälsningen tas emot genom tro på Jesus, hans nåd och förlåtelse och beskrivs som en ny födelse.

Bibelord:
Rom 10:9: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.

Rom 3:23-24: 23Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 24och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Joh 3:3 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike”

Ef 2:8: Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.

Dop

Livet tillsammans med Gud bekräftas i dopet och sker på människans bekännelse av tro på Jesus. Dopet är en medveten handling som innebär att man ingår ett förbund med Gud. Det är ett synligt tecken på det Gud gör i det osynliga. Gud är den som renar, återupprättar och levandegör oss. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten.

Bibelord:
Matt 28:19-20: 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Rom 6:3-5: 3Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? 4Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

Mark 16:16a: Den som tror och blir döpt skall räddas

Apg 2:38: Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

Lärjungaskap

Bibeln berättar om hur Jesus kallade lärjungar. Att vara en lärjunge innebär att relationen till Jesus fördjupas. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. I lärjungaskapet utmanas vi att älska våra medmänniskor. Kristet liv handlar om att följa Jesus, att överlämna sitt liv till honom.

Bibelord:
Mark 1:16-17: 16När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”

Joh 15:4: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Fil 3:10-12: 10Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans — 11kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. 12Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.

Andedop/andeuppfyllelse

När man tar emot Jesus och blir kristen får man den helige Anden i sitt liv. Den helige Anden kan också upplevas på ett särskilt sätt, andedop/andeuppfyllelse. Det är ett löfte som gäller alla. Den helige Anden är Hjälparen som leder och utrustar den troende med gåvor som är till nytta för en själv och andra människor. Anden vill hjälpa oss att bli lika Jesus och få hans karaktärsdrag (Andens frukter).

Bibelord:
Apg 2:38-39: 38Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva. 39Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.

Apg 1:8: Men ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

1 Kor 12:4-11: 4Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 5Tjänsterna är olika, men Herren densamme. 6Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 7Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. 8Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. 9En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, 10en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. 11Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Gal 5:22-23: 22Men Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Församlingen

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Tillsammans har vi uppdraget att förmedla Guds kärlek i handling och ord. I församlingen möts vi till bibelundervisning, bön, tillbedjan, nattvard och gemenskap. Där får vi växa och utmanas, och där ger vi varandra hjälp, stöd och uppmuntran.

Bibelord:
1 Pet. 2:9: Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Joh 17:20-21: 20Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. 21Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.

1 Kor 12:27: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.

Bön

Bön är att vara i Guds närhet, där vi både får lyssna till och tala med Gud. Bönen kan ta sig olika uttryck. Det är en livsstil, både i vår relation till Gud och i vår relation till varandra.

Bibelord:
Matt 6:9–13: 9Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. 10Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 11Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 12Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 13Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Matt 7:7–8: 7Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 8Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Fil 4:6: Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.

Matt 6:6: Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Matt 18:19–20: 19Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. 20Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Människosyn

Varje människa är älskad av Gud och skapad till hans avbild. Varje människa är unik, en Guds ögonsten, och har ett lika stort värde. Vi är alla beroende av Guds nåd och förlåtelse.

Bibelord:
1 Mos 1:26-27: 26Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Matt 7:12: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Gal 3:28: 28Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Förvaltarskap

Gud har gett oss livet och skapelsen att förvalta. Allt vi är och har är gåvor från Gud, som har gett oss förtroendet att förvalta det.

Bibelord:
1 Mos 2:15: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.

Jak 1:17: Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Ps 32:8: Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

Relationer

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Att leva äkta och ärligt, att sträva efter försoning i våra relationer. Det skapar goda förutsättningar för ett bra samhälle.

Bibelord:
Rom 12:18: Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.

Matt 5:44: Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Matt 22:37-39: 37”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.38Detta är det största och första budet. 39Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.

Sexualitet och äktenskap

Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, som Gud har tänkt skall vara en relation i livslång trohet. Församlingens pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

Bibelord:
1 Mos 2:24: Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

Matt 19:4-6: 4”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” 5Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”

Hopp

Livet tillsammans med Jesus tar inte slut när vi dör utan fortsätter i en evig himmelsk tillvaro. Vid tidens slut skall Jesus komma tillbaka för att slutgiltigt besegra ondskan och återupprätta hela skapelsen. Detta ger oss hopp här och nu.

Bibelord:
Joh 11:25-26: 25Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, 26och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Joh 14:1-3: 1”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 2I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Apg 1:11: Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.

Upp 21:3-5: 3Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, 4och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” 5Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.

Den apostoliska trosbekännelsen (formulerad c:a år 200)

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Om oss

Pingstkyrkan i Alingsås är öppen för alla. Hos oss är du alltid välkommen!

Följ oss:

Kontakta oss

Pingstkyrkan Alingsås
Landskyrkoallén 4
441 34 Alingsås
info@pingstkyrkan.com

Hitta till oss

© 2023 Pingstkyrkan Alingsås